HEWRAN SERO

Ana Sayfa » Edebîyato Newe » Ceribekîy » HEWRAN SERO
Paraki
dûrik : 11 Mart 2014 - 22:11

images (1)

HEWRAN SERO

Eza nika bol cor di, hewran sero jondes ‘hezarî metro cor di.  Eger re’hm û bawerîya Ellah’î çinêbo, ters bolo. Çiki keso ki to qezayêndê winasînî di bireyno, çinîyo. Hema ki re’hm û kiramata îmanî bibo, senîn ki Re’hmetî ‘Ednan Menderes reya, kes jî şeno bireyo. Kalekda mina çepi di keynekênda porsûri ew doşîda mina raşti di jî mêrdekêndo ‘sererût(qafrût) û kurdiksûr esto Şuvê kurdikerda ci barîy û dergê. Ma kes jî pê nêsilasneno. Keyneka çim çarnena kitabdê turîzmî(gerrokey). Mêrdekê qafrûtî tûnikfonê xwu eşto ‘haldê teyara û oyo tey doş beno.  Ma pêro jî, eger ki pê meraq kerê, ma do bi seredê çimana biwinîyê pêra. Laberê ma keso jî xasekî nêşenê biwinîyê pêra. Cora eza nêzana ‘sererûto tûnikfonî di geyreno çiçî, oyo çiçî palikneno? Qe beno ki oyo qaqiboyanê Erdoğan’î waneno. Ez se vajî, çi bellî nîyo ki oyo gûnakêyey û qergûneya Kılıçdaroğlu û Devlet Bahçeli nêwaneno. Bûrri bûrra Erdoğan’’iya, oyo hawêr meydanan di veyndano. Kılıçdaroğlu fini bena vengê xwu keno pêt, fini bena zeki gunakar bo, cira ‘hes û besên nêvijêno. Asas o jî zano ki zêdê kelhêneka dewrê ey gêrîyao. Qergûnê mi se kero? Peynî cirê xrab ameo, xrab kewto. Verênanê ci qredîyê nikayênan jî werdo û awa ci anta. Ey û Bahçeli’ya ‘hurna jî modeyê ci ravêrdo. Nê netebay ne çimê nînan bar keno partîyeri jûnay dê, ne jî şenê partîyeri coydar û zîndekar kerê. Çiki şik û fîkirdê nînan bi gunaya şîyayeyn û bi gunaya amîyayeni esta. Nêvanê ki, ma şik û qene’hetêndo weşbigane ronê ki ma jî îqtîdarîy bê. Zêdê pozeliqokêna roniştê partîyeri ser û ca kesî nêdanê. Bi no babeta ‘hezar serri ravêro, ê do herûnda xwu di biamorê. To dî vanê ‘’dewran seya dara, geh ajara, geh tîyara’’ yan jî ‘’çerxê dinyay bêmêxo’’.

Mi va ya, ata mi keyneka, nata mi merdeko. Laberê eza tim nêşena bewnîya înanra. Çiki qe beno ki kêfsadîy bê. To dî vanê ne ma pê dîyo, ne jî vînao. Finên mi dî oyo tûnikfonî di kay kaykeno, oyo gullekanê xwu kutê govelekên keno. Ez qayîla çoşmî temaşe kera, soxe çoşme jî çinîyo ki. Bêhewran çîyêno nêaseno. Mayê hewran sero. Fini bena Tîjî akewna, fini bena nimêna û kewna hewran bin. Fini beno mij û dûman. Fini bena bol û bol ‘erdîy û dikîy û koy û tayên dolîy asenê. Pîloto vano:

-Rêwîyê mayê delalîy, vîst û panc deqeo ki ma Dîyarbekir’ra vijîyayê. Nika mayê Meletî serra ravêrenê, ma resayê bestoka Sêwas’î Gemerek’i. Ma bawerê ki ma do çewres û pancna deqey tepîya Anqere resê. Nika Anqere di ayam mijino, germaî çoşmeyê diwês dereceya.

Mira doşîya çepi deha nezdîya ew ez a doşî serra şena bewnîya teberra, teberî temaşe kera. Ez qayîla doşîda çepi serra bewnî, laberê çi ‘heyfo ki keyneka porsûra jî a kişta. Ez vana, ki ez bewnîya a hetira, qe beno ki winîyayîşdê mira kêfsali bo, rîyê xwu çirç kero, a do mi bişermayno. Cora eza serbest nêşena a hêmi serra bewnîya teberra. Ê fina jî eza bi seredê çimana winîna teber. Ay biskên por verdao çimandê xwu ser, no ‘hal jî qandê winîyayîşdê teberî mirê cesaret dano. Fini bena ki cinêki yena mi vîrî, ez vana xeyrê Ellah’î ki tîya di nîya. Cay jî ma nêşenê bi pêyo bivirnê. Nêbeno ki ti vajê keynekî yan jî xasekî bêrî ma pêyo cayanê xwu bivirnê. Ki noqra bi no babeta bo jî, a do vajo ti çirê keynekeri het di roniştê? Çiki fini bena ki mirê vana ‘’ez qandê to çimandê xwu verra jî miğul wena’’. Fini bena ki ez xwu kena herûnda cinêkeri, to dî vanê empatî(mi çimî di ki na vajeki jî do hempêdi/pêdi bîyayenira aya yena) bikerê, xwu herûnda pê kerê. Cora, mi va pekî ya ki ez keynekeri hetira bivijîya û cinêki bêro dekewo mabeyndê keynekeri û mêrdekdê qafrûtî do se bo? Ez winîyaya ki, ez tew nêşena nê wezîyetî bigîra xwu ‘serî ser û wedarna. Ya Rebbî û ya îlahî! No çi ‘halo ma dekewtê de!

Mi vero Keko ‘Evdillah esto. Finên tenîya winîya mira û zeki vajo,

Tîyê senîn? Ray û raywaneya senîn şina?

Eza jî bi ‘serîya vana hewla, ray rinda. Eza hewna nûştiş di, mi dî ki fina pîlotî dest kerd bi qisana û va:

Raywanê mayê delalîy, nika mayê kenê serbijêr bê, bewnîyê qayîşandê xwura, Bawerîy bê ki qayîşê şimayê grêdayey.

Ez fina winîyaya cêrra, hema bê mijî çînakîyo nêaseno. Teyaraya tim luwena, nûşteyê mino jî weş nîno, eza masa sero nûşnena, nûşteyê mino lerzinok vijêno, oyo delğa bi delğa vijêno. Hostêso yeno vera min û vano:

Keko ti şenê masera xwu bigîrê? Mayê serbijêr benê. Îşte nika mayê hêdÎ hêdî vera cêr şinê, cêr û ‘erdo pîya aseno. Rayê dergîy, dewîy, darîstanê Anqere’y ew mijîya pîya êyê asenê, xwu mojnenê. Ê na teyaraya mîrati qenê hêl jî nêbo, ez do bişî bi xasekeya nûşteyê xwu binûşnî. Na nûştenda mi di îşte hewrê sipeyê tenîya asenê. Eza deha bi re’hateya winîna çoşmîra. Mirê çiçî keyneki? Ez qandê keynekeri nêşena Receb’î biqe’hirna, oyo çiwextnarao ki mira nûşteyên wazeno. Ez ‘hendo ki nûştedê xwu di bîya vinî ki, ti vajê ki tew keyneka mira nêasena. To dî zeki Me’hmedê Mist ‘Hesenê Re’hmetî nêva:

-Te do bidîya, te pêr bidîya! Îro çiçîye, îro çîye! … Mi jî va se beno wa bibo, ez do bewnîya nûştedê xwura.

Wel’hasilê kelam eza pajara winîna teberra, fini bena ki keyneki tew mi vîrî nêkewna, fini bena ki bi şikildê darênda ti’hoka qoltiğdê xwu sero kewna mi çiman ver. Laberê deha xemê mi nîyo. Qe’hrêna, nêqe’hrêna? Rîyê xwu çirç kena yan jî nêkena?

Hewrê sipeyê şinê, mayê şinê. Hewrîy vera rojhelat, mayê vera rojawan şinê. Mi va:

Hewrêno wesarê şima Ellah’î dest do, hema qey tesîrê di’hayan jî esto. Şirê hemwelatîyê mayê şima pawenê, emserr wişkaîya, teney teştî merdê, pêroyê benê wişkîy! Ûja di bêrê war, bi sîtilan û dorana robîyê. Berke û bolaney bîyarê.

Qey no jî wesfêndê corî û teyarao. Goşê kesîy benê granîy, zeki derênikên kesî ser nişo.

Îşte nika ‘erdo deha bol nezdîra aseno! Mi çimî di ki, na dola Golbaşî’ya. Çiki verî wexto ki ez bi kirrêşandê berrîya tîyananra şîyê, ez na doli verra şîyê. Sersûki, sersûka Turkîya’y Anqere oyo bi apardûmanandê azmînverrişokana asena. Kişta raştî di sûki, kişta çepî di hewrîy êyê asenê. Çirê? Çiki teyara wexto ki pîke kena, xwu namena, kiştênda ci winîna vera azmîn, kişta cîya bîni winîna sûkira.

Kişta bînira eza bi lezeya luwena ki, ez nûşteyê xwu biresna û biqedîna. Mi finên dî ki, bî gurri gurra teyara, aya kena anişo. Wexto ki kes corra winîno sersûkira, kes vano na sûki semt bi semt, taği bi taği, vrazîyaya, bi no babeta weş asena.

Îşte nika mayê bi livêndo lerzinika doş benê, zeki tesîrê ‘erdî maro guno. Vengê teyrara bî ze vengê kirrêşerda berrî. Ray bol nezdîyê, zêdê coydê merdimdê dinyanasî çewtê. To dî zeki pîlanê ma çîyekênda xwu di nêva:

Şiva mina çewti, hewt koyan pey di kewti.

Kes vano ki beno ki pîlê ma ki niştê teyara û na çîyeki vata.

Herga ki şino mayê bi ‘erdo benê jew. Goşê mino bi lingandê teyarao, îşte nika vengê tekerandê teyarao yeno, tekerîy roneyay, gurrîna tekerana, eza jî bi bîsmillah’a pîya di’hay kena, vana boka ma bêqeza û bêbela bêrê war. Ellah boka bewnîyo gunakeyda qeç û qûldê ma. Çirê nê demdê pêtî û şidênayî di gunakeyda ma nê, ê qeç û qûldê ma? Çiki ma gunakîy nîyê, ma gunakarê. Eger bewnîyo gunayandê mara, O do ma rafîno, belayê ma bido! Fina ame mi vîrî û mi va:

Ya Rebbî cor deha gran û şidîyayeo, hema cor di jî cêr di jî wesar û fermanê ma to dest do. Nika mîyanra mîyanra vengdê qayîşano yeno û jû bi jû raywanê qayîşanê xwu akenê. Mi dî hostêseri dest kerd bi vatişîya û wina va:

Rêwîyê mayê delalîy, ‘heta ki teyara vindena, qayîşan û tûnikfonanê xwu meakerê. Şimarê kefaret bo, qando ki şima bi maya amey ew şima ma weçînay, berxwudarîy bê.

Laberê nûşteyê mi jî hema hema nûşteyeyra vijîya. Çiki lerzayîşîra deha eza nêşena panûşeri ca di defterekî sero tepêşa.

Teyara sersûki di Lîmandê Hewadê Esenboğa’y di anişti, bî şeqîna qayîşan û wîli wîla tûnikfonandê raywanan, qayîşîy û tûnikfonîy abîyay. Ma bi silameteya resay mirazdê xwu ser. Bolê rewîyanê nezdîyandê xwurê vanê ma bi silameteya aniştîy.

07.03.2014

Hewran sero

Şaban ŞENATEŞ

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

Qisê Roşanîyê Berey Mendey

Qisê Roşanîyê  Berey Mendey    Recep YİĞİTBAY Vengê şîîran dê Feqiyê Teyranîya mi dest kerd nûştedê  xwo ,  kelimeyê ki bi eşqa

Roşan

Vizêr bewraqa qedya,ma hewş di kavirê xwo kerdî qurban ,bi xeşîmeya  ma kerd poste , bol cayê postî bi kardiya maya bî egerin , mi vaya ma qesabê

DOLA ‘HALÎM’Î (3)

Qeçekê xwurê kay kenê, mayê geh dîn û îmanra, geh sîyaset û sîyasetgeranra qal kenê. Ma jî nê qisan û mersalan sero geh yenê werey, geh


Hit Counter provided by laptop reviews