HERO PÎR

Ana Sayfa » Genel » HERO PÎR
Paraki
dûrik : 26 Mart 2014 - 6:31

indir (1)

HERO PÎR

Vanê wextênra herêndê qerraşên beno, no her bol beno pîr. Qerraş çendi ki alaf dano bi ci jî, her nêercêno, nêageyreno, nehf û xeyrên cira nêvîneyêno. Her, herga ki şino beno zehîf, beno gidî. Deha zêdê verî nêşeno bar û şelegan wegîro.

Qerraş ageyreno lajdê xwu ser û vano:

-Verî nê herê mayê kedkarî hergi kar û gurweyê ma kerdê. Laberê nika bol bîyo pîr, oyo deha nêşeno wezîfe bivîno. De ki ma berê mezat û biroşê. Qenê ma herûnda nê herdê pîrî di herêndo genc û mezbût herînenê. Ew nano ser û vano:

-Ma herê xwu bi rayo nêbetilnê. Çiki gereg ki herê ma mezat di grotokanrê weş û dînc biaso. Cora boka ma herê xwu wegîrê û berê.

Pî û laj herê xwu bi ‘erdo rafîneno û linganê cîyê pêyênan pêya ew linganê cîyê verênan jî pêya cîya cîya grêdanê, dima jî mabeyndê nînanra derganey ser rewtên ravêrnenê û nê çe’har ‘heme lingan bi na rewtera grêdanê, jû vernî di, o bîn jî peynî di, rewtera xwu erzenê xwu doşîyan ser û kewnê herdê xwu bin ew bi no babeta kewnê ray, vera mezat şinê.

Rayo zewmbî dewijîy jî benê. Kam ki raştê nê pî û lajî yeno, ‘ecêb di maneno û vano:

-Şimayê se kenê? No çiçîyo? No çitil kuşato? Şima herê? Hero şima sero? Ê ki herî bin di herê?

Qerraş xwu bi xwu şikêr beno, vano:

-Willi dewijê raşt vanê. No karê ma, karê aqilî û aqildaran nîyo.

Nê şikîya tepîya herê xwu doşîyandê xwu serra ronanê, linganê herekdê xwu akenê ew pî lajî nano herî ser û bixwu jî herî dima kewnê ray. Tayên şinê, bol şinê, rayo raştê tayênnakî dewijan yenê. Nê dewijanra kalên nê halî di nînan vîneno û texsîr nêkeno, vano:

-Lajê mi, ma ti bêşerm û bêşîretê? Bêîz’han û bêterbîye! Ma qe to di aqil û fe’hm û totik çinîyo? Ti xortênê, ti genc û cîwanênê. Eger îcab bikero, ti şenê bi rayênda dewi xwupay şirê. To pîyê xwuyo kal xwupay verdao, ti bixwu niştê herî. Lajê mi, wina meki, ‘eyb û ‘ar û şermo!

Ney serra qerraş heq dano dewijan û lajî herîra ronano, bixwu nişeno ci. Noqra pî herî sero, lajek jî ci dima û xeylên ray şinê. Şinê şinê dîrêna se’hatîya tepîya noqra raştê tayên cinîyan yenê. Cinîyan dest di kolbey, êyê şinê kalan.

Nînanra keyneyênda xorti yena vera qaerraşî û cirê vana:

-Apo, ti nêşermayênê, ti bi nê serrandê xwuya niştê herî, to o qeçeko werdî jî xwupay verdao? To di qe şerm û ‘heya çinîyo!?

Qerraş şikêr beno, heq dano na keynekeri jî.

Noqor bixwu jî war nîno, lajî jî erzeno xwu pey, ew êyê herî sero, hero înan bin di. Nê tayên şinê, bol şinê, her bol betilêno.

Şîyayîşdê xwu di canakî di raştê kalêndê erdîşsipeyên yenê. Kal nê ‘haldê nînanrê bol’hêrs beno û vano:

-Şima çi babet însanê!? Ma qe şima di mer’hemet çinîyo, Ellah re’hma xwu qe nêkerda şima pîze? ‘Hendo ki ‘hêrs beno, nano ser û vano:

-Şima di qe xofê Ellah’î jî çinîyo!? Şima ‘hurna pîya niştê nê herekdê qergûnî me’hsûmekî! Şima no hereko qergûnek ariqdo sîya di verdao û kişto!

Qerraş fina şik beno ki, mêrdeko erdîşsipe jî heqo, heq danê ey jî.

Ney serra nafini re’hmi kewna nînan pîze, ‘hurna jî herîra yenê war û herî kenê xwu vernî û bixwu kewnê ci dimi, xeylên jî bi no babeta şinê. Şinê şinê, qerraş xwu bi xwu şikêr beno, bena piti pita qerraşî, xwu bi xwu vajêno. Lajek vano:

– Bawo tîyê se vanê, xeyro tîyê çirê xwu bi xwu vajên?

Pî vano:

-Lajê mi her eza. Eger ez her nêbîyayê, mi goş şarî nênayê. Mi bi fekdê şarîya hereket nêkerdê. Çirê ez do goş bi şarî na, çirê no welwelik do bêro ma ‘seredi? Çi ‘heyfo ki, kê ki se va, mi zêdê ey kerd.

Mi senîn senîn kerd jî, nêbî, peynî vatenda şarî nêamê. Neya tepîya ez do zêdê xwu bikerî, goş şarî nênî.

Tirkî’ra

Açarnok:

Şaban ŞENATEŞ

20. 03. 2014

Suwêrek’i

 

 

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

Şîrovey:

şaban şenateş
26 Mart 2014 - 04:57

Resmê ci weş bîyo. Ez qayîla însanîy serbindoyê ci bikerê. WExta deha beno weş.

faruk
26 Mart 2014 - 17:35

‘Hîsabdar, ‘hisabê xwu geresk bizanibo.

faruk
30 Mart 2014 - 20:05

“Hero Pîr” çi nameo weşo la ma!

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

MEKTÛBA VÎST Û NEWÎ(3)

NUKTEYA HÎRÊY Xurûfê Muqata′ay[1]ê ki seredê sûran dê, hergi jewênda ci şîfreyêndo îlahî yo; ′evdandê xwuyê xasan rê îşaretêndo

RÎSALEYÊ REMEZANÎ(2)

NUKTEYA DIDÎY Rojeyê Remezanîyo bimbarek, kişta şukurdê ne′hmetandê Cenabê Heqî ra, xeylên ′hîkmetandê ci ra ′hîkmetêndê ci no yo

MANGAYA BORI

MANGAYA BORI Va beno nêbeno cinêkên bena, mêrde û keynekênda ci ew jû jî sêkurênda ci bena. Nameyê keynerda ci ‘Eyşiki ew nameyê keynekerida


Hit Counter provided by laptop reviews