Dİ HEMBAZÎY

Ana Sayfa » Açarnayeyê Edebî » Dİ HEMBAZÎY
Paraki
dûrik : 11 Mayıs 2014 - 1:40

lu dik

Dİ HEMBAZÎY

Rojên kutikêndê seydî darîstanên mîyan di şewrara ‘hetanî şan geyreno,doş beno nêşeno xwurê seydên bivîno. Betilêno û ariqo sîya di maneno ewdarên bin di vekewno. Keno ki şiro hewna, tam o hengame di çaran mîyanra dîkên kewno ci çiman ver. Kutik xwu bi xwurê vano:
-Ha kesêno ki ez pey qisey bikera vijîya! Vano qenê tenekên ‘hewîna mi pey yena. Nano ser û vano qenê qisey bi qisey sebrê ma pîya yeno, ma pîya vinderênê. Ti asas pers kenê, ‘hewîna dîkîya jî nîna. Oyo jî xwurê geyreno çîyêndo winasîn. Ew tew oyo rayênda sersûnên paweno ki, dekewo sersûneyda ci bin. Dîk jî xwu bi xwurê vano:
-Qenê ‘hewîna mi pey yena, mirê beno sitare, mi dişmenanra reyneno.
Çiki darîstanî mîyan di lûy ew cor di jî qertelîy geyrenê. Eger ci bivînê, do ci perrê û ci berê.
Kutik vano:
-Dîko bira, tîyê darîstanî mîyan di çirê winî tenîya geyrenê? Ti zanê lûy to bivînê, do çiçî bîyarê to ‘seredi û! De bê ki ma xwurê tayên qisey bikerê, ma pêrê derd û greyanê xwu vajê, ma xwurê sohbet bikerê.
Dîk senîn ki vengê kutikî şinaweno, ciniqêno pêser. Laberê senîn ki vîneno kutikê keyîyo, tersê ci agêrêno û nefesêndo re’hat gîno, zerrîya ci anişena. Ney serra erzeno dostey û şînasîy ser û vano:
-Mer’heba kutiko bira! Ti bixeyr ameyê, çiman ser ameyê! Mi jî raya keyî kerda vinî, ez bol jî bîya veyşani. Cora mi va ez tenekên pîzekê xwu mird kera û ez kewta nê qirş û qalan mîyan. Ney serra kutik jî vano:
-E willi, eza jî tenîya. Ez kewta nê darîstanî mîyan, eger ti mirê hembaz
bê, ez do pey kêfşad ba. Dîk jî nê qisan û sohbetdê weşîya tepîya hembazeya kutikî qebûl keno. ‘Hurdina hembazîy dar û berra, qirş û qalra, seyd û seydwananra qal kenê, pêya şa benê, pêya veşenê. Dima aresneyê xwu gînê tepîya, kewnê ray. Di hembazîy tayên şinê, bol şinê, deran û depan dûz şinê.
Wel’hasilê kelam na hembazeyda nînan serra di amnanîy û payîzên şino. Laberê vanê na rêwînda xwu di ‘hendê seredê giştên ray nêgînê. Tabî ki no hengame di nê pîzekê xwu kenê mird, aweka xwu şimenê. Senîn ki dinya beno tarî, bena şewi, nê di hembazîy şinê darên bin di vekewnê; dîkê to şino gilêndê dari ser ew kutik jî qoqda dari di kewno hewn. Beno destê şewray, dîkveyndanên dîk bi vengdê xwuyê zengilikîya veyndano. Ney serra şarê dar û berî pêro aya beno, nînanra jewi jî lûwa. Lû senîn ki vengê dîkdê biray şinawena, to dî zeki vanê ‘’veyvê lûwano, tirşê kuwano’’ bi îştahêna şina vera ci, şina dari bin. Lû veng dana dîkî û vana:
-Şewdirbaş dîko bira! Fina erzena ser û vana:
-Dîko bira xeyro, şewra şewra tîyê winî bi ê vengdê xwuyê zêdê
zengilikîya winî weş weş veyndanê? Hele bê cêr ki ti mirê qonsêrêndo weş bidê! Dîk nêtê lûweri fe’hm keno û vano:
-Nê dostê mi, nê. Ez winî nêşena waştenîyanê hergi dostdê xwu bîyara
ca. Dezgedarê mi kutiko, oyo qoqdê dari di vekewno. Ey aya ki, wa o qerar bido.
Çiki dûzanbazê qonsêrandê mi oyo, o dano dûzan. Nê qisana tepîya lû winîna ki kutikêndo ze bêterê Ellahî oyo qoqdê dari di vekewno, oyo hewna newe newe aya beno û pilîşkanê çimandê xwu bestereno ew oyo kiştênra jî winî pîs pîs winîno luwerra. Kutik lûrê vano:
-Mer’heba lûwa way! Tîya geyrena kê, tîyananra çiçî geyrena? Lû recifêna pêser û nê qisan serra bi tersa vana:
-Ez tîyara ravêrdê, mi va ez mer’hebayên bida tîyanan. Ellah zano mi xwu
şaş kerd, ez çewt amêya. Ew lûwa to fîrtan fîrtî remena kewna dûrî.
To dî vanê ‘’heqdê bêdînîra di bêîman yeno’’.
Açarnok:
Şaban ŞENATEŞ
SUWÊREK’İ
05/09/2013
NOT: No eser, mi kitabê name dê‘’MEB. Tavsiyeli İlköğretim Okullarına İçin Zambak Yayınlarının 100 Temel
Eser Olarak Hazırlanan 1. Sınıflar İçin ‘’İki Arkadaş’’ ra   açarna.

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

MA EY’RA BOL ‘HES KERD

MA EY’RA BOL ‘HES KERD ÇİKİ O MARA  BÎ O… Keyna xwu Fatîma’rê pîyêndo bişefqet, Raywaneya coydê/heyatdê Enesî’rê jew dostêndo

WEŞBESTAYA SERRA HÎRIS Û PANJÎ

WEŞBESTAYA SERRA HÎRIS Û PANJÎ Zemanêna senîn viryeno însan! Bewna kamcîn resmê xwu ez nîya: Kotîdê ê rojî, o qeyret, o heyecan? No merdimo


Hit Counter provided by laptop reviews