Firun Di Mergî Pawitiş

Ana Sayfa » Açarnayeyê Edebî » Firun Di Mergî Pawitiş
Paraki
dûrik : 27 Nisan 2014 - 17:54

images

Firun Di Mergî Pawitiş

Tadok:Recep Yiğitbay

Hîkmet,firuna beledî dî girwîyayê. Balê xwo dayê kardê  xwo ser,qayîlbî qezencê ci helal bo.Şan şane bahdê  pêrin firun terk kerdê şîyê keye.Nanê beledî hebekê nanê firunan dê bînan hercanêrî bî coka müşterîyê nan dê beledî bolî bî. Şarê suk bol nê nanîrê rexbet kerdê ,qandê nê nanî pê dîma kewtê rêze .Jewfina gerekî mîyanê firun  bidewiryayê ,kezîbîyayê no jî bolê fina Hîkmetî kerdê.

Roja roşanîya peyênbî, meşterî nan do bivîjyayê.Hîkmetî qandê pakerden  ,qandoki firun bidevirno,şî firun.Şî kewt zerre û keverê teverî racina.Meşt xebatkarî do çoşmê çiharî bîyamê maka firuna ceyranin paykerdê mîr bialavitê heta o wext  firun do weş germbîbyayê.

Hîkmet kewtbî karî mîyan ,cayê ra jî xo het ra qisey ardê pêro xo fekti dêrî vatê ew ajana kerdê paki.A  gam  ustanyanê(nanpewjanê) gencan dê firun ra Cengîz amebî paluka nanî,qandê bervanik dê xwo yê leyminî sere dabî firun ro.Vatê ez ewro şitenda meşt  pak dana xwo ra.Senî kî keverê tewerî akerd , şaş mend çiley pêro acvisteybî.Şî bervanikê xwo girot çilê xo kerdî hewna û destê na jî kêverê firun da ceyranin kut/tahnî kerd û vîjya tever.Hîkmetî senî dî çiley şîyê hewna ,hema qira û vera keverî rema /vazda.Keverê firun cena ,nuncikî quvay kêverîya. zê turîya lerzayê,dayê keverî ro   labrê bênehfbî.Veng nê şîyê kesî, ters û xof kewtbî pîze, qutifyabî.

Bî  bî ze xînt firun mîyan şîyê akiş u nakişt.Soyin edizya bî,rincan bî bî, cadê xodi ronişt vînya se’het ra se’het jondesî rê panc vêr dê .Ezraîl nîştbî estorda sîpî keyî vero peye bîbî,purtê ci bîbî ze tellî.O do weşibgan na firun mîyan di biveşayê,bi veşayişa bişyayê merg.Pira pira firun do germbîyayê,dima  o do biariqyayê ,bahdo germa ra o do nêşayê nefes/cîf bîgî ro,hêdî hêdî tînê firun do vêşîbîyayê, vezdê gandê ci do bihelyayê,goşto ci do surbîyayê,beno tersa ra qelbê ci vinderyayê,bi e ya bişyayê merg.Beno jî o do xînt bîyayê,aqil vinikerdê ew bi venga bihuvayê.Beno tewro weş ci jî xînt bîyayen bî.Hîkmetî do no ezebo çetîn senî bihewadayê. Jan do leşta ci kewtê ,hema ca yê ci do bitevayê, bi ney ver odo bi nalayê,ax û  fîgan bikerdê.Şikê  nan dê tezî bî;nan çaxok firun ra vijêno destê merdimî veşneno ,hema kes xwo dest ra ronano.Nika  o do zê nanîya bipeyşayê.Verê çend rojan firun di bîbî veyşanî, xorê tîpî dê werdî sero şamî nabî ser ,çaxo ki quşxanê tîpî ser ra girot destê ci amebî asindê tîpî ro ,giştê ci hema herun di bîbî qebarî,hema vazdabî geduk ver qeduk akerdbî destê xwo na awda honik ver.Nika di giştê ci nê, leşa ci  pêro do biveşayê,şewato gandê ci kewtê.Ci çiman vero merdêmi kê weşibgan  xwo veşnenê ameyî.Bi eya ,Hikmeti hunî pede vet/his kerd, tînî firuno beno vêşî,arikî ameyê ci.O kî kêver  racena , qey ey  firun jî vistbîacî.Ya Rebî starey bidi,Ya Rebî…

Tînê tîyayo çirê beno vêşî ,merg çî rew amebî.Vînya seat ra ,seat bîbî jew.Di seatî senî ravêr dî bî,Ze ‘emir,Zê ‘emirdi însana ki mexelê ci  şewatê cehnîmîyo.

Destê  xwo da dêst ro,dêsî serdîbî, destê xwo savit asînnî ro o jî serd bî,tayên amoş bî,keyê u kufletê ci ame ci vîrî.

Nika cînya ci lajê ci qaxudê, mi çirê tehzîlî day cînîyer da xwo, embaza mi kebanîya mi lazimo ki ma pêrê hurmetkarîbê ,çi mi hunî kerd.Lajê xwo,  vistibi ci,çend sîley quwaybî pa.Bêhemdê xwo lajê ci cîncikê pacda banî şikitbî,qandê ci daybî pro.Qaşka verê vîstîşî destê mi bişikyayê mi nê quvayê nê vistê lajekdê xwo.

Kaşka kaşka mi zê cinîyer da xwo bikerdê.Cinikere ci vatbî ma pîya dest bi nimazî kerê.Hîkmetî jî vatbî tayê serî mara şirê ,ma kenê,qey ey do bahdo, hesabê emir xwo pêrin nêdayê ,ey do tenya hesabê kokimey bidayê.Çirê  ray sero nê şîbî nimaz ,mizenî  pey/bi zerî ra ezanê yasî dabî, veyndayê Ellahî,  vatê reyayişê însanî  rayda Ellah î do  labrê o camî vera ravêrd bî amebî firun.Qe nê bo verê mergî ey do nimazê xoyê peyên bikerdayê.Beno Rebil ‘Alemînî hurmetê ê nimazî ,gunayanê ci bînan ef kerd ,beno hesabê gunayan dê ci bînana pers nêkerdê.Da xo sere ro, ax ax aqil aqil.Haybiki halê merdimo ki panc wextî nimazê xwo keno çi weşo.

Ya lajeci tim qaxudê pîzedê ci ,qaxu dê werd û çînayê ci grotbî,labrê tew şikê axreta ci,şikê qitilmedê(lezet) zeryaci ,şikê îmandê ci nêbîbî..Lajê ciyo sebî televzîyonî vero bîyê pîl,telebîzyo no ki cira ar û xirabey û leymo manewî herîkêno.Çirê lajdê xorê qalê Ellah û Pêxemberî nêkerdbî,cirê Ellah û pêxember cirê nedabî sînayiş.Bi xeyala rojandê verênan di çexbî ,gunayê ci bitum teferruatê xoya, amêyê ci vîrî.Demax çîyok  ey bi xeyala ca kerdbî ,o do heseba înan perin do bidayê.Zevajê ci,ma u pîdê xwo ver vijyayişê ci .Ax kaşka bizanayê,ey do ê suc û gunay bikerdê.Vatişê ciyê kî nîştê însana ,bi înan ra jî poşmanbî.İnsanî bizanayê sucê ci do pêro fina bivijyo ci ver,fina kerdê, beno însan bê guna nêbîyayê jî ,hema hema zê dê bê gunayanabîyê

Çîyê ame ci vîrî,teyemum bikerdê,her çinêbî labrê.Qe nêkerdişî vêrîbî.İhtîmalo beno jî  nimazê ci do qebul biyayê.Destê xwo sawit dêsandê firun ra û teyemum grot.Dest kerdi nimazî,nika heme çî qedyabî ,kesî nêşayê xwo biresno bi ci, bê Ellah Tealay.  Coy da xo di na fina siftîbî kî zeq nika winî hîskerdbî ki Ellah’îya qisey keno

Bi zerî ra .bi xuşuya nimazê xo kerd,destê xwo akerdî minacat kerd,Ellah ver geyra,Bi zerî ra Ellah î ra waşt.Dima verişt qezayê xwo kerd.No babate qezayê xwo kerdî ,betilayê na qor dest akerdê duay kerdî.Senî halê ci ameyê ci vîrî ,xulqê ci bîyê teng.

Cengîz zî şîbî keye û rakewtbî,nişkêra cadê xora hilobî.Seat hîrê rê pancês vêrdê ,Cengîzî hewn dîbî embazê ci firun mîyan di  û şewat kewto cî.Hîkmetî hawo kerdê ,veyndayê Cengîzî.Wey, şan ame ci vîrî ,ey keverê firun Hîkmetî sero girotbî?Tew nê vinder hema rema vera firun,keyê ci firun ra xeylê durubî,resa firun se’hat hîrêy rê çewres u panc deqey vêrdê.Xebatkarê şew hewna nîyabeybî,Cengîzî kever akerd û çîley acvîstî.Hema şî keverê firun akerd ,veynda Hîkmetî Hîkmet,.Hîkmet destê xwo akerd bî veyndayê Ellah î, hesrî rêj kerdê û duay kerdê.Senî  veng aşnavit recifya, no veng raştbî yoxse ey hewn dîyê.Cengîzî hîkmet dîbî,rema ci ser ,finnê ra vinderya  kam bî  no merdimê por sipe,porê ci ze peşmî bî,rîyê ci  çirç û pirç bî.Cengiz tersabî no merdim kambî,Hîkmet jî hewna bermayê.

-Hîkmet şaş mendi,tîyê nê vînennê ,ez a Hîkmet,ez vizêr şani kewta zera firun pakera,jewî misero kêver grot.

-Nê nê ti Hîkmet nîyê.Hîkmetî fahm nêkerdê ki Cengiz o sevano.

Şikê lilikî bî hema vazda lilikî ver.Vinya,lîlîkî ra.

No ez nîya por bîyo ze peşmî bîyo sipe ,rî destî pêro bîyê çirçî.Zê meşka doyî lerzayê,fina nêşa bewno lîlîkî ra.Ters tersê adirî ,bi şewatîya veşayiş, şewên di bîbî kokim…

 

 

 

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

MA EY’RA BOL ‘HES KERD

MA EY’RA BOL ‘HES KERD ÇİKİ O MARA  BÎ O… Keyna xwu Fatîma’rê pîyêndo bişefqet, Raywaneya coydê/heyatdê Enesî’rê jew dostêndo

WEŞBESTAYA SERRA HÎRIS Û PANJÎ

WEŞBESTAYA SERRA HÎRIS Û PANJÎ Zemanêna senîn viryeno însan! Bewna kamcîn resmê xwu ez nîya: Kotîdê ê rojî, o qeyret, o heyecan? No merdimo


Hit Counter provided by laptop reviews