ZİMİSTAN

Ana Sayfa » Edebîyato Newe » Merseley » ZİMİSTAN
Paraki
dûrik : 30 Ekim 2013 - 20:21

images (1)

ZİMİSTAN

Dûno serdê lojinanra çivîy dano xwu, wevra pewlek pewlek varena vewrer “heme ca sipe kerdo. Welatî pirêno sipe dao xwura kêf kêfê qeçano, qeçe kuçe di gûdvewrî kay kenê. Tayên qeçekîy jî niştê lastikên sero û kuçe di serbijêr xwu gîj kenê, qeçekîy pê fetilnenê jû finan jewêndê ci vewri serra derêskêno kulemekan serro guneno warro. Tew xemê ci nîyo werzeno xwu ser fina kewno kay mîyan. Keyneka werdêki jî pencererira temaşê teberî kena, marra nêbo ay do jî nika tebera vewra kay bikerdê, maya keynekeri jî amê ci heti nika aya jî winîna qeçanra. “Eyş’i keyna dewi bî, zimistanê verî, zimistanê dewi ame ci vîrî Verî dewi di tenganey çinêbî, verî zê nikay nêbî roja ki vewri varayê xwu bindê verdayê vewri bi bananan bîyê dûzi, camêrdan mercefey grotê xwu dest vewra serdê banan pak kerdê, serê banan do loğ bîyayê, eger banîy loğ nêbîyayê banan dalpey kerdê. Çarwey a roj gemi nêşîyê, mirîçikê sîyay veyşaneyra ref bi ref ameyê dewi, vewri sero zê deqa sîya belek kerdê, ê rojandê tengan di dewa Cimoqelsî’ra Xal Mi”h ame, Xal Mi’h neçar bî bêçare bî çağo ki simerê ci qedîyayê, tim ameyê, ey di ğirarîy vaşê pîyê “Eyş’i cirê çe”har ğirarîy simer degrotê. A roji nanê dihîri jî pîya werdê. Ğirarê Xal Mi”h’î barê herdê ci kerdê û raşt kerdê. “Eyş’i finêra herûnda xwu di recifîyê hema pêşîyê pitekda xwura, keyneka xwu kerdi xwu virari. A roji amê cıi vîrî, ay û embazda xwuya bandê ci kaleka xwurê vewra kay kerdê banê înan sîneya bî, a ser vewri weş varê bî, deyay şoq di hewrêsê koyo serra lerî bî û vera înan ameyê hewrês ame bandê înan corra siyênda girdi esti bî amê gunê pro û vila bî.  Ellah winîya bî gûnadê cira tayên mend bî qeçekê se bî do hewrêsî bin di mendayê maya ci ortmî serra war bî vera keynekan vazdê ay û embazênda xwuya hema vera ci remmay û pêşîyay cira. Çiwext a roj yena ci vîrî xof kowno ci pîze, sifte tobeyê xwu kena, dima şukur kena rebbil “alemînîrê whêrê “erd û azmînîrê. “Ezanî êrî veydayê.  “Eyş’i goş da ci “ezanîy êrî qedîyay ay jî keyna xwu xwu virarira ronê ay do nimazê êrî bikerdayê û şamîya şanî hadire bikerdê, zimistanî êre û şan pê dimao.

Şan bî bî, qeçîy çoşmê sober di roniştîy bî, wextê nandê şanî vêrd bî badê nanî çay do bişimîyayê. “Eyş’i çaydan kerd bî pir û soba sero rona bî. Piyê keyî veynda qeçan. Qeçîy pêro telewîzyonî vero roniştîy bî sero qîf bîy bîy, sifte kesîra veng nêvijîya pîyekê ci fina veynda va, ‘’Şima dersa xwurê “hendê nê telewîzyonî rûmet bidayê, şima nika bî bî “alîmîy, balê xwu bidê dersda xwu, dersi sero qîf bê. “Eyş’i kewti qisa ser, sûjê qeçan jî nîyo. Ma verî ma û pîyê ma ma çoşmê xwu di arêdayê maré estanikîy vatê. Çi weşîy bî nê! Qe to vîrî di nê estanikara jew-didîyên nêmendê? “Enter yeno to vîrî? E, e “Enter re”hmeti Keko’y tim şewê zimistanan di marê na mersela vaté. Qeçêno hele arêbê ez şimarê mersela “Enter’î vaja qeçan senîn ki na mersela aşnawitê,  arêbîyayê. Pîrika qeçan hewna nêmerdi bî jew finan înanrê na mersela vatê. Çayeri demê xwu grot bî, soberi sero bilqîyayê. Kebanîya keyî çaydan rona jew jew qedexi kerdi pirri. Şewi paki bî, tebera vengê veyvî ameyê, fişengê rengînîy erzîyayê, zê estarey biravisîyê, fişenga azmîn kerdê roşin.

Pîyekê qeçan jî serd grot bî vengê ci xetimîya bî, dekewt bî qirra xwu kerdi paki, ew dest kerd bi merselera:

“Enter vanê cinîyê ci didi benê, jû dedkeynaya ci bena. “Enter serbazirgano. To dî ma ci nêresayê, laberê winî vanê. Cinêkê ci didi benê; jû dedekeynaya ci bena, jûna jî xwurê canara ano. A bîni ğerîbi bena. Vanê “Enter qedrê cinîyerda xwuya ğerîbi deha vêşî zano. Verî sernamey filan “hend çinêbîyo, laberê şardê ma mîyan di kesê zanayeyê sernaman estîy bîyê. “Enter jî zanayeyênde sernamî beno. No çewres rojê çilî, verêna verênanê ma vatê çile çetino kalikê mi pêrdê mirê vatê, pêrê mi jî mirê vatê vatê lajê mi pêrê mi vato ki çewres rojê çilî çewres birğû tadeyêno. Yanê “erd roj vêşî cemidêno, eger ki narra vatê çile vijîya, roja 41 i “erdo ki cemidîyao to destê xwu hana serra savit îlam ariqêno, tabî o cemed finêra nêabêno.  Vano wa tîya di biqedîyo.

Va “Enter’î 40 rojirê 40 ejkiji kerdi bî xwu tûniki, roj bi roj cira ejkijên werdê ki biqedîyo qedîyayenda çilî di şirê bazirganey. Roja 39 “Enter hembazanê xwu arêdano vano çile vijîya, ma do ewro şirê bazirganey tabî hembazê ci pêro bagirganê, ti nêvanê ci tûnik di di ejkijîy zeliqênê pêro nînan pîya weno. Balam hewna rojênda çilî esta. Qey meramê Ellah’î winî serto esto.  Nê şinê bazirganey hembazanan, fisildûmanên vijêno, ê nêzanê laberê hewna rojên çile mendo. Nê pêro bi estoranan, bi devanan şinê estor û deveyê nînan hergi jû “hendê qedênê, benê nê şinê fisildûmanên pro qilaneyêno, pêro pê kenê vinî, vanê kes kesî deha nêvîneno. No gêno deveyê xwu cikeno, pîzeyê ci qelişneno, ew kewno mîyan. “Heta şewra çim nêguneno pêro. A şewi dinya “hewt finîy beno hewr, “hewt finîy jî beno pak. O vîneno çiki o nêşeno rakewo, hewn cirê çinîyo, şemşîrê xwu jî groto xwu dest. “Enter har bî biyo, merdimêndo jêhatî biyo, beno qey vergîy yenê, beno şêrîy yenê, belateo. Şewi bi no babeta qedêna “Enter herûnda xwura vijêno, kewno ray yeno kê xwu, yeno keye cinîyan ma vajê genca ci newê şina vera ci “heyran qurban vana, vero geyrena vana, emşo mi qağûdê tora hewn nêkerd, şanrao hewn mirê çinîyo. Na winî vana jî no şuffe keno cinîyerda newêra pers keno vano çend finîy bî hewr, çend finîy bi pûk çend finîy bî pak? A newê vana finên bî hewr finên jî bî pak. Cinêki tew nêwinîyay para. Çikli cinêkeri şanra eşto hewn “heta şewra nê”hesîyaya axwu. A bîni jî narra tew nêrakewta. Dedkeynaya ci, ay “heta şewra pawito, pîyê qeçandê xwurê tim veyndao Ellah’î. Veyndano a bînn vano cinêkî ti vaji dedkeyna mi emşo se bî? To çiçî dî, çiçî nêdî? Dedkeynaya ci vana şo cinîyerda xwuya newêrê vaji, vano mi ayrê va, ti jî vaji. Vana emşo dinya “hewt finîy bî pak, “hewt finîy bî hewr. No, deha rind û xrabî pêra vejeno dedkeynerda xwurê vano ti bê mi kalek di roşi. A boyîna pîsa “herami jî gîno qewirneno. Merselaya ma jî tîya di qedêna.

…………….

 

 

Recep YİĞİTBAY

Suwêrek’i

 

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

Şîrovey:

şaban şenateş
31 Ekim 2013 - 13:49

Recebo bira, to weş vato, weş nûşnao, weş neqişnao. Ağba to bi hembazandê mayê qeyretkarandê bînan bo. Jewa to ‘hezari bo.

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

HEWT KERD HEŞT ,HEŞT JI HELÊNAYE

HEWT KERD HEŞT ,HEŞT JI HELÊNAYE                                                        Feyza Adabeyi Namedê  X ya axayê

……

(…)                                                                      Murat Çiçek Pîrika Alî, Gulîzare

‘HEWTIKÎY

‘HEWTIKÎY Vanê rojên di cinêkîy benê, nê pêra pers kenê, pêrê vanê: -Qeçekê to çendê? A jewi vana: -Qeçekê mi ‘hewtikê[1]. Whêra


Hit Counter provided by laptop reviews