DOLA ‘HALÎM’Î (3)

Ana Sayfa » Edebîyato Newe » Ceribekîy » DOLA ‘HALÎM’Î (3)
Paraki
dûrik : 22 Ağustos 2015 - 19:53

4

Qeçekê xwurê kay kenê, mayê geh dîn û îmanra, geh sîyaset û sîyasetgeranra qal kenê. Ma jî nê qisan û mersalan sero geh yenê werey, geh abirrênê. Kotî ‘hemî çî sero ma do jewîy bê? Çîyêndo bêpeynî û bêbino. Bol finîy bê fenan û dibaran û ‘hîleyan tebayên çinîyo.

Qeçekê kay kenê. Êyê jûfinî lerî benê, fina werzenê. Wa bo. Ê do bi babeta bikewê, werzê, dirbetinîy bê ki girdîy bê. Qeç ki nêkewo, nêtewo, nêterrişîyo, cayêndê ci çiğaz nêbo, o do kotî gird bo û coy bimûso? ‘Heyat(coy) ancağ wina mûsêno.

Tayên hembazê ma textbendîy sero vekewtê. Çirê nêvekewê ki? Cayê ma berzo û hewayê ci weşo û qame bîyayîşîya tepîya ma jî betilîyayê. Kam çi zano êyê çi babetî hewnan vero!

Eza winîna çoşmanra. Tayên çamêran[1]ê tîyanan vera kenaro şağîy dayê, tayêni vera cor(tîk) goşîy kerdê belîy. Tayêndê ci perderzînikîy[2]ê. Mi çimî di ki çamêrê ki vera kenaro şağîy dayê, deha weşê. Çiki ê bi gilandê xwuya marê sersey kenê. Tew circirrikan[3] goşê ma berdîy. Eyla ê jî çinêbê nêbeno ki! Çiki êyê jî bi babetna çoşman kenê weş. Ey winî jî qerezkarê pêyê, pê di qerez kenê. Çirrr çirrrr çirrrr. Jûfini vengê xwu virnenê, babetna çirrenê. Ez nêzana êyê se vanê, laberê miheqeq ki ê zanê êyê pêrê se vanê. Goşêndê mino circirrikan di, oyo bîno hembazan sero. Gerrokan[4]ra jewo vano:

-No ‘Halîm kamo?

O bîno vano:

-Hop hemşehrî, şima ameyê tîya di vekewê? Tîya cayê vekewtişîyo?

Xwoca ‘Elîyê Dawûdan’o vano:

-Nê darîy xwurê hergi jewda ci xiznayêna.

Oyo fina nano ser û vano:

-No vengê çiçîyo? Nameye vengdangê ci çiçîyo?

Eza vana:

-Circirriko.

Xwocao vano:

-Çendên girdê? No ‘hendayên vengo kotîdê nînanra vijêno?

Xwoca Îbrahîm Xelîlê Babijan kiştênra vengdê circirrikanra bîyo deng, kiştênra oyo vekewno, mîyanra mîyanra jî xurreno ew kiştênra jî oyo xwoca ‘Elîdê Dawûdan’rê cewab resneno, vano:

-Circirriko, oyo parzananê xwu hêl keno û saweno pêra. Veng bi no babeta vijêno. Ney serra xwoca ‘Elîyo daran û teyr û tûran sero şikêr beno(tefekkur keno). Circirrikê geh vengê xwu pêt kenê, geh sist kenê. Qe nêzana êyê pêrê se vanê ki? Tirim êyê çi qewî wina kenê? Wexto ki vindenê, pêro pîya vindenê, wexto ki dest kenê pa jî fina pêro bi fekêna ewc bi şikildê qoroyêna dest kenê pa. Goşê mûzîsyanan û îdaregerandê qoroyan biçingo! Gereg ki nê kesîy jî nê circirikanra dersi bigîrê. Cirrrrr! Cirrrrr! Çirrrrr! Kes nêşeno asan(hewa)ê ci bikero ki binûşno.

Şarê kenardê ma quti quta cîya. Qiseyê cîyê bême’hneyê mi goşan di. Laberê eza nêzana êyê se vanê. Çiki hêl û bêrê mino nûştedê mi sero, eza tam nêzana êyê vanê se.

Saîdo bi hembazdê xwuya bi têltûnik[5]îya beno hîlbdar. ‘Hewîna cîya nîna. Mi nêşa Xelîl Yarbesê xwu bîyaro ki cirê hembazên bo. Genc û xortê nikay bi cîya otesî nîna, bi kesîya cayên nînê. ‘Heta kes înan bi çîyêna tesellî keno, çareyê kesî teqeno. Bêrê jî fina do kesî mîyan di tenîya bê. Şêligî mîyan di tenîya bîyayîş. Yan jî şêligên mîyan di bi şêlignakîya bîyayîş. Wesfê genc û xortandê nikayênano. Ê la willi pîl û pelengîy bol finîy şêligên mîyan di bi şêlignakîyayê. Ti winî cayên di da desên kes resao pêser, hergi jewo xwurê bi têltûnikêna canakî di bi kesnakîya beno hîlb(têkil)dar. To dî pîlvaje[6]yênda Kirdasî di vanê ‘’pêlan birim, tînan mirim[7]’’ ya îşte ‘’şêligî mîyan di bêşêlig mendiş’’ no bixwuyo.

Ne ki ma nêşîyê Tilarwêş[8]. De’hkaya ajay jî hewna zewmbîya. Wa qe dûrika tîyay bimano.

Wendekarê mayê delalîy, bimanê bi weşeya.

08. 2015 Zeytinli Meraş

   Şaban ŞENATEŞ

[1] Darê çaman.

[2] Perrê ci zêdê derzînîyanê ki, Tirkî di vanê ‘’iğne yapraklı’’.

[3] Bi Tirkî’ya vanê ‘’Cırcır böceği’’. Willi na kelîma ma Tirkan’ra nêgrota, beno ki înan mara grota.

[4] Turîst. O ki geyreno.

[5] têlefûnê tûnikan. Tirkî di vanê ‘’cep telefonu’’.

[6] Qisaya pîli. Tirkî di vanê ‘’atasözü’’.

[7] ‘’Pêlan berda, teyşaneyra merda.’’ Hebûni mîyan di, çinêbîyayîş anteni.

[8] Tirkî di vanê ‘’Tavşantepe’’

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

Qisê Roşanîyê Berey Mendey

Qisê Roşanîyê  Berey Mendey    Recep YİĞİTBAY Vengê şîîran dê Feqiyê Teyranîya mi dest kerd nûştedê  xwo ,  kelimeyê ki bi eşqa

Roşan

Vizêr bewraqa qedya,ma hewş di kavirê xwo kerdî qurban ,bi xeşîmeya  ma kerd poste , bol cayê postî bi kardiya maya bî egerin , mi vaya ma qesabê

DOLA ‘HALÎM’Î(2)

DOLA ‘HALÎM’Î(2) Şaban Şenateş Ame mi vîrî, par nê pêrar, ma fina amey bîy tîya. Mi hembazanrê va: Ma kuçîy do bivarê, wa sermîyan


Hit Counter provided by laptop reviews